Örnek Kira Sözleşmesi

Ev sahipleri veya ev tutacaklar için örnek bir kira sözleşmesi örneği . Sözleşmeyi indirip kendinize göre düzenleyiniz

 

 

MADDE-1) TARAFLAR:

Bu sözleşme ……………………………………………………………………..adresindeki  ……………………………………………(KİRALAYAN) ile ………………………………………………………. …………………….. ……………………. …………………………………………..  adresinde faaliyet gösteren ……………………. ………………… ………………….. …………………….. (KİRACI  olarak anılacaktır)  arasında akdedilmiştir.

MADDE-2) KONU   :

Kiracinin  talep ettiği ve Kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği …………….. seri numaralı …… ………………. kaynak makinesinin ücret karsılığı kiralanmasıdır.

MADDE-3) ÜCRET   :
İşbu sözleşmenin bedeli kira konusu kaynak makinesinin kiracıya teslim edildiği günden itibaren her gün için ……………..  Tl. (USD)   ve + % 15 KDV. dir.

MADDE-4)  MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ   :

4.1)Makine isbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra  kiralayanın  deposunda  kiracı veya yetkili temsilcisine  teslim edilecektir.

4.2) Ödeme makinenin kiracıya tesliminde  peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık % 10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği  hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE-5) SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHI:

Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.

5.1.) Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana  teslim aldığı gibi kiralayanın deposunda teslimi ile sona erer.
5.2.)  Kiracının makinenin satış ücretini peşin olarak ödemesi.

MADDE -6) KİRA MÜDDETİ :

6.1)     Kira müddeti ……….. ay (veya gün) dir.  Ancak  kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise, geciken her gün için  ………….  Tl. (USD) kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz.
SAYFA İKİ (2)

MADDE -7) ÖZEL HÜKÜMLER  :

7.1) Makine kiracıya teslim edildikten sonra meydana gelecek her türlü bakım onarım ve hasardan sorumludur.  Makinenin  ziyasi  halinde kiraci hiçbir ihtara gerek kalmadan  makinenin bedelini kiralayana 10 gün içinde def’aten   ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının bu parayı geç ödemesi halinde de aylık % 10 gecikme bedeli ödeyeceğını de kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İsbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ……………………………………İcra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.

KİRACI                                                                            KİRALAYAN

…………………………………..

Tags:

Comments are closed.